آیا یوگا در احساس سلامتی موثر است؟

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

 

 

آیا یوگا در احساس سلامتی موثر است؟
● مقدمه:
یوگا به معنی وحدت جسم و روان از ۳ تا ۵ هزار سال پیش به عنوان طب سنتی مشرق زمین مورد استفاده بوده و اخیرا بعنوان طب مکمل و جایگزین در درمان بیماریها در کشورهای غربی نیز بکارگرفته شده و مطالعات بسیار زیادی در مورد نحوه عملکرد فیزیولوژیک و اثرات مثبت آن در بیماری ها و اختلالات سلامتی انجام شده است. مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران با هدف ارزیابی اثرات تمرینات یوگا در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی صورت پذیرفته است.
● روش کار:
مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد که در ۱۰۷ نفر از داوطلبان شرکت در کلاسهای یوگا (۴۴ مرد و ۶۳ زن) با میانگین سنی ۳۴ سال (انحراف معیار ۷) در مرکز انجمن یوگا استان فارس انجام گردیده است. داوطلبان قبل از تمرینات یوگا، پرسشنامه های SF-۳۶ را تکمیل و به مدت ۶ ماه هفته ای ۲ روز در کلاسهای یوگا شرکت نمودند. پس از اتمام دوره، دوباره پرسشنامه را تکمیل نمودند. داده ها با کمک آزمونهای Paired t-test، One Way ANOVA و نرم افزار SPSS ۱۱ و با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از ۰.۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
● نتایج:
در این مطالعه، بهبودی معنی دار از نظر آماری در تمامی ابعاد ۸ گانه مربوط به سنجش سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی و نیز خلاصه مولفه های سلامت کلی جسمی و سلامت کلی روانی موجود در پرسشنامه SF-۳۶ که قبلا روایی و پایایی آن مشخص شده است، ملاحظه گردید. این بهبودی سطح سلامت در تمام گروههای سنی، در هر دو جنس و در همه سطوح تحصیلی دیده شد و اختلاف معنی دار آماری بر حسب سن، جنس و سطح تحصیلات بدست نیامد.
● نتیجه گیری:
همانگونه که در سایر مطالعات گزارش شده است، یوگا به عنوان تمرینات ذهنی، روانی و جسمی قادر است احساس سلامت افراد را بهبود بخشد. نویسندگان برای نتیجه گیری قطعی تر، انجام مطالعات تجربی شاهددار را در آینده پیشنهاد می کنند. پایگاه اطلاعات علمی

 

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.